Forliksrådet i Kvæfjord

Forliksrådet i Kvæfjord: Rettsmøte 28.2.2024

Klager: Astrid Meistad. Prosessfullmektig Tor Arne Vannebo. Begge Orkdal Øye-klinikk
Klagemotpart:  Robin Lund AS v/Robin Lund som er egen prosessfullmektig

I forkant av møtet i Forliksrådet skriver Tor Arne Vannebo til meg:
Jeg oppdaget ganske nylig dommen i Werner-Jensen saken; rettskraftig 6.nov.2023. Der ble Hedemark dømt til å betale alle involverte (15 stk) mellomlegget av differansen av det kjøperne hadde betalt og faktiske verdi av bildene. Det var ikke en gang et tema om at de hadde rett på å få tilbake pengene. Hvorfor skulle saken mot Robin Lund få et annet resultat?

OMTALE Werner-Jensen saken.

Saken gjelder krav om tilbakebetalig av for mye betalt for uriktig bruk av et påskebilde på nett.
Saken er direkte relatert til dommen vi vant i Oslo Tingrett november 2022:

Prisen for et bilde er kr. 225,-.

En øyelegeklinikk i Orkanger la 28.mars 2021 ut et påskebilde på sin Facebookside for å ønske pasientene God Påske. Klinikken er forsiktig med å bruke bilder man finner, men det var ingen informasjon om opphavsrett eller betaling på eller i nærheten av påskebildet.
Ett år etter, 11.mars 2022 fikk klinikken en faktura fra Robin Lund på kr. 9717,50.  28.mars 2022 tok de kontakt med meg, og vi korresponderte. Likevel betalte klinikke fordi press og trusler ville utsette en medarbeider mer enn ønskelig.
November 2022 kom den rettskraftige dommen vi vant i Oslo Tingrett; prisen for et slikt påskebilde ble dømt til kr 225,-
Da krevde Orkdal Øye tilbakebetaling av fakturabeløpet minus kr 225,- = kr. 9492,50

Robin Lund avviste kravet, og Orkdal Øye brakte saken inn for Forliksrådet i Kvæfjord, Harstad. Da kommer rettsgebyr kr. 1367,- i tillegg, og summen blir kr 10859,50.
Orkdal Øye fikk medhold i dom av 28.2.2024 i Forliksrådet i Kvæfjord:

Robin Lund AS dømmes til å betale til Astrid Meistad kr. 10 859,50

På denne linken –> Dom Forliksrådet i Kvæfjord 28.2.2024

Den er i pdf-format, litt vanskelig å lese: Jeg har derfor laget et sammendrag i tekstformat. Du kan bruke det hvis du vil…

Klager: Astrid Meistad, Øyelege. Prosessfullmektig: Tor Arne Vannebo.

Klagemotpart: Robin Lund AS: Egen prosessfullmektig

 

Saken gjelder:

Krav om tilbakebetaling av for mye betalt fot uriktig bruk av bilde på nett.

Mekling ble forsøkt. Forlik kom ikke i stand. Klageren forlangte dom

 

Klageren har i det vesentlige anført: I henhold til forliksklagen.

Klageren har nedlagt slik påstand:

Robin Lund AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynmng å betale til Astnd Meistad:

 

Hovedstol, fakturabeløp kr 9717,50 med fratrekk

av pris for ett bilde kr 225,- inkludert oppreisning:      kr. 9492,50

Rettsgebyr                                                              kr. 1367,-

Sum i saken                                                           kr. 10859,-

 

Klagemotparten har i det vesentlige anført:

I henhold til tilsvar og at forliksrådet ikke er saklig kompetent.

Klagemotparten har nedlagt slik påstand: Full frifinnelse.

 

Etter å ha hørt partene og vurdert de fremlagte bevis legger forliksrådet følgende til grunn for dommen:

Forliksrådet har doms kompetanse etter tvisteloven § 6-10 andre ledd da tvistesummen er under 200.000,-. Da tvisten omhandler et pengekrav og ikke vurderer eiendom av under åndsverkloven anser forliksrådet i Kvæfjord seg som saklig kompetent. Forliksrådet viser til tingrettens dom i sak 22-101531 IVI-TOSL/04 som gir grunnlag for klagers påstand.

 

Dommen er enstemmig.

 

Domsslutning:

Robin Lund AS dømmes til å betale til Astrid Meistad kr. 10 859,50 innen 2 -to- uker

 

Dommen kan -overprøves ved søksmål for tingretten etter reglene i tvisteloven kapittel 9 og 8 10. Fristen for stevning er 1 en – måned fra dommens forkynning. Forenklet stevning kan fremsettes for tingretten etter reglene i tvisteloven S 9-2 fjerde ledd. Det vil si at det er tilstrekkelig å oversende dommen til tingretten og angi at den ønskes overprøvd, den endring som kreves, og hva som menes å være feil ved avgjørelsen.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn