Advokatene til Robin Lund sitt Prosesskrift 22.juni 2023

Dette er utdrag av Prosesskriftet som advokatene til Robin Lund 22.juni 2023 sender til Oslo Tingrett, der de saksøker én enkelt bildebruker.  Advokatene hevder at bildet som XX har brukt skiller seg vesentlig ut fra det som de tidligere 7 saksøkte brukte – der verdien av bildet ble satt til kr. 100,-. Advokatene hevder at de denne gang har funnet en bildedeler som har brukt et journalistisk bilde; et bilde de hevder er mye mer verd enn kr. 100,-

 

SITAT fra prosesskriftet fra BingHofneland Advokatselskap.

Det er ikke fjernet noen argumenter fra originalen, kun administrative informasjoner

  1. INNLEDNING OG PROSESSUELT

Saken gjelder krav på erstatning/vederlag som følge av urettmessig bruk av bilde. Saksøkte XX AS har publisert et fotografi tilhørende Lund på saksøktes nettside coowner.no uten samtykke til publiseringen. Det er ikke betalt lisens for bruken og Lund er ikke kreditert i forbindelse med publiseringen.
Saksøker ber om at det avsettes 1 dag – 1,5 til hovedforhandlingen.
Saksøker stiller seg positiv til rettsmekling.

  1. SAKENS PARTER

2.1 Saksøker – Robin Lund
Robin Lund er grafisk designer og yrkesfotograf. Han har drevet eget selskap under samme navn siden 1999.  Via sine nettsider tilbyr Lund medieproduksjon innenfor disiplinene grafisk, foto, video, tekst og idé/konseptutvikling. Videre har Lund et rikholdig bildearkiv som han tilbyr kunder mot lisenser.

2.2 Saksøkte – XX AS
XX AS er et aksjeselskap som driver «Kommersiell virksomhet knyttet til eierskapsmodeller i boligmarkedet, basert på medeierskap, leie-til-eie eller andre beslektede løsninger, og tilknyttede tjenester, samt eiendomsinvesteringer og deltakelse i andre tilsvarende selskaper og alt som dermed er forbundet», ifølge opplysninger om selskapet fra Enhetsregisteret. På XX AS nettsider fremgår det at selskapet «tilbyr en ny og unik medeierskapsmodell til boligkjøpere i det private boligmarkedet med formål å hjelpe flere til å eie egen bolig.»
XX er således en kommersiell aktør i næringslivet. Det må derfor antas at formålet med deres nettside er å møte eksisterende og potensielle kunder.

  1. SAKENS FAKTISKE SIDE

XX  har publisert et fotografi av Lund på sine kommersielle nettsider. Fotografiet er av Norges Banks fasade hvor himmelen gjenspeiles i vinduet. Fotografiet er tatt fra et froskeperspektiv. Heretter omtales det aktuelle bildet som Fotografiet.
Det følger en rekke bilag og skjermbilder som i denne settingen ikke viser noe nytt:

Bruken av Fotografiet er gjort uten samtykke fra Lund og uten at Lund er kreditert som opphaver. Lund har utstedt faktura til XX AS for bruken av Fotografiet.
Lund har fakturert XX en engangslisens pålydende NOK 3.100 ekskl. mva. for bruken, samt fakturert dobbelt vederlag av engangslisensen grunnet ikke-lisensiert bruk som det kan leses av fakturavedlegget. Videre tar også Lund høyde for at manglende kreditering utløser et gebyr på NOK 3.100. Krav om vederlag/ erstatning for manglende kreditering frafalles som påstand i dette søksmålet.
Fakturaen er per dags dato ikke betalt fullt ut av XX . XX har kun innbetalt NOK 225.

  1. SAKENS RETTSLIGE SIDE

4.1 Saksøktes bruk er i strid med åvl. § 23
Fotografi kan være vernet enten som fotografisk verk etter åndsverkloven § 2, eller som fotografisk bilde etter § 23. For vern etter § 23 kreves ikke verkshøyde. Det er ingen tvil om at Fotografiet som Lund har skapt, i det minste er vernet etter åndsverksloven § 23.
Urettmessig publisering av en fotografs bilde på nettsider karakteriseres som urettmessig «bruk». Dette er i strid med åndsverkslovens § 23, som gir Lund «enerett til å fremstille eksemplar av det» og «gjøre det tilgjengelig for allmenheten». Dette innebærer at saksøker har rett til å forby andre å råde over fotografiet uten hans samtykke. Slikt samtykke har ikke blitt gitt.

4.2 Lund har krav på erstatning etter åvl. § 81
Overtredelse av åvl. § 23 utløser krav om erstatning / vederlag etter åndsverkslovens § 81.
Ved forsettlig eller grov uaktsom overtredelse gir åndsverklovens § 81 (2) hjemmel til å kreve dobbelt av rimelig vederlag for bruken. Når saksøkte har lastet ned Fotografiet fra internett og publisert Fotografiet uten å verken klarere dette med Lund, betale for bruken eller kreditere Lund, skiller dette seg markant fra alminnelig forsvarlig adferd.
Dette er uttrykkelig slått fast i Oslo tingretts dom av 9. februar 2021.

BILAG 7: Oslo tingretts avgjørelse av 9. februar 2021
I avgjørelsen, som gjelder en tilsvarende situasjon som her, slår retten klart fast at Studentsamskipnaden i Ås’ publisering av Lunds bilde på Facebook uten avtale utgjorde en ikke-unnskyldelig rettsvillfarelse.
Handlemåten kunne karakteriseres som forsettlig, og i det minste grovt uaktsom. Saksøkte i saken ble dømt til å betale dobbelt vederlag i tillegg til tilnærmet fulle sakskostnader etter unntaksregelen i tvisteloven § 10-5 (3).
På bakgrunn av ovenstående kreves det dobbelt av rimelig vederlag for publiseringen av fotografiet uten samtykke. Rimelig vederlag anses i dette tilfellet å være NOK 3.100 ekskl. mva. Til sammenligning er Norsk journalistlags veiledende priser for kjøp av allerede fotografert bilde (engangsbruk) NOK 3.100 per stk. Se også 19-081713TVI-STAV, 20-136399TVI-FRED og TOSL-2021-153881 hvor standardsatsene fra Norsk Journalistlag legges til grunn.

4.3 «Rimelig vederlag» – dom av 4. november 2022 har ikke overføringsverdi
Oslo tingrett avsa dom i tvist vedrørende Lunds krav om vederlag / erstatning for urettmessig bruk av bilder.

BILAG 8: Oslo tingretts avgjørelse av 4. november 2022
Retten kom til den slutning at rimelig vederlag for den type bilder saken gjaldt var NOK 100 pr bilde, samt at de saksøkte opptrådte forsettlig og derfor skulle betale det dobbelte av rimelig vederlag, jf. åndsverkloven §81 (2). Dobbelt rimelig vederlag ble satt til NOK 225, hvor merverdiavgift korrekt ikke ble medregnet når det doble vederlaget skulle fastsettes.
Etter denne sides syn, har ikke uttalelsene om vederlagsnivået i avgjørelsen fra 4. november 2022 overføringsverdi til nærværende sak. I avgjørelsen ble det vektlagt at det var snakk om «bilder til illustrasjon av høytidshilsener» som etter rettens syn utgjorde «enkle illustrasjonsbilder», brukt på Facebook. Alle de saksøkte var ifølge tingretten «små virksomheter med svært begrenset følgerskare». Videre mente retten at de saksøkte hadde «brukt bildene på Facebook og i andre publikasjoner hvor høy oppløsning ikke er viktig».
Retten uttalte videre at:
«Det er sannsynliggjort at Lund har lisensiert ut rettigheter til andre typer bilder til den prisen han fakturerer, men det er da snakk om bilder av hus og veikryss. Prisen for slike journalistiske bilder er ikke relevant for hva som er rimelig vederlag for andre typer bilder.»
Selv om denne side ikke tilslutter seg rettens kategoriske skille mellom «enkle illustrasjonsbilder» og «journalistiske bilder» (herunder «bilder av hus og veikryss»), gjelder nærværende sak åpenbart et fotografi i sistnevnte «kategori». Fotografiet er tatt fra en spesiell vinkel som gjør at bygget fremstår som storslått, samt at det gir en effekt av at himmelen gjenspeiles i vinduet på Norges Banks fasade. Det fremstår som klart at bildet ikke kan kategoriseres som «enkelt» når Lund har tatt disse kreative valgene ved frembringelsen av Fotografiet.
I nærværende sak er Fotografiet dessuten benyttet av XX, som er næringsdrivende, på deres kommersielle nettside.
Lunds engangslisens for Fotografiet må dermed legges til grunn i denne saken.
Det kreves ikke lenger ytterligere oppreisning for brudd på navngivelsesplikten, jf. Oslo tingretts dom av 4. november 2022.

4.4 Sakskostnader
Lund krever erstatning for fulle sakskostnader etter tvl. § 10-5 (3).

  1. PARTSFORKLARING
    Robin Lund vil avgi partsforklaring.
  1. PÅSTAND

Etter dette nedlegges følgende foreløpige p å s t a n d på vegne av Robin Lund:
XX AS dømmes til å betale Robin Lund beløp fastsatt etter rettens skjønn, for urettmessig publisering av bilde, med tillegg av påløpte forsinkelsesrenter fra 12. juli 2022 og frem til betaling skjer.

  1. XX AS dømmes til å dekke Robin Lunds sakskostnader for tingretten.
  2. CoOwner AS dømmes til å dekke Robin Lunds sakskostnader for tingretten.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn