4.november 2022 avsa Oslo Tingrett sin dom der vi vant frem med vårt viktigste budskap: Rimelig pris for et illustrasjonsbilde eller illustrasjonsfoto er kr. 100,- + mva.
Robin Lund anket dommen i Oslo Tingrett, og brakte den inn for Borgarting Lagmannsrett

22.februar 2023 avsa Borgarting Lagmannsrett, satt med 3 lagdommere,  enstemmig følgende slutning: “Det gis ikke samtykke til at anken fremmes.”

Vår advokat Fredrik Sollie har gjort et glimrende forarbeide, og sammen med flere av de 7 saksøkte har han tilrettelagt informasjon som er hørt av Lagmannsretten.

Her er advokat Fredrik Sollies kommentar til avgjørelsen i Borgarting Lagmannsrett:
“Vi fikk medhold i at saken primært dreier seg om Robin Lunds økonomiske interesser, og ikke ideelle interesser. Dermed kreves lagmannsrettens samtykke til fremme av saken. Lagmannsretten ga heller ikke samtykke, og viser til at den særlig har vurdert Lunds anførsler om svakheter ved tingrettens bevisvurdering og rettsanvendelse i tillegg til hans ideelle interesser. I vurderingen har lagmannsretten lagt særlig vekt på prosessomkostningene sett opp mot muligheten for at Lund ville oppnå “et merkbart bedre resultat etter en ankeforhandling”.

Etter mitt syn skinner det gjennom at lagmannsretten etter gjennomgang av anke og anketilsvar hadde liten tro på Lunds sak, med krav om 2x /3x ca kr 3000 pr bilde. Blir denne beslutningen rettskraftig, og dermed også tingrettens dom, er det klart at de øvrige som er utsatt for Lunds faktureringspraksis kan påberope seg disse avgjørelsene som grunnlag for at de ikke plikter å betale det Lund krever. Det kan de gjøre på samme måte som Lund hele tiden har vist til Studentsamskipnadsdommen, hvor “rimelig vederlag” ikke var noe tema og følgelig ikke ble prøvet av retten.

Beslutningen kan ankes til Høyesterett innen ca 4 uker.”

Denne kan også lastes ned:

20230222 Lagmannsretten AVVISER Robin Lund sin anke 1846_230222134235_001

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn