ROBIN LUND har systematisk 3 vedlegg/brev til de han sender faktura til

  1. Vedlegg til fakturaen
  2. Brev når han mottar avvisning av fakturaen
  3. Brev (Prosesskrift) fra advokaten hans når han gjør et framstøt for at brukeren av bildet skal presses til å betale

Brevene i tekstformat følger nedenfor innledningen

Når Robin Lund sender ut en faktura, legger han et vedlegg med beskyldninger og trusler han ikke har dekning for.
Han viser til: 


 

Fakturavedlegget som Robin Lund sender ut med hver faktura er ordrett slik:

pdf-ikonHer er utskriftsvennlig variant i pdf

“Mediegrafiker Robin Lund viser til grafikk/foto av «Påskekyllinger i påskeegget studio stilleben», brukt i informasjons-/kommunikasjonsarbeidet for og publisert av foretaket Tannlege ….på nettsted: . …..

Undertegnede er opphavsperson og lovmessig eier av dette verket, og innehar alle rettigheter. Grafisk arbeid, fotografier og illustrasjoner er intellektuell eiendom og et produkt med monetær handelsverdi. Immaterielle verdier er eiendomsrettslig beskyttet av åndsverksloven, også i digital form. Påkrevd bruksrett er ikke ervervet for den dokumenterte bruken.

Med virke som kreatør livnærer undertegnede seg av å selge mediegrafiske tjenester, herunder brukslisenser for illustrasjoner, fotografier og filmklipp. Illegal bruk av verkene er lovbrudd på linje med å stjele varer fra en butikk, å stikke av uten å betale etter drosjeturen eller piratkopiering. Altså simpelt tyveri, en straffbar handling som normalt blir anmeldt. Ikke-lisensiert bildebruk blir dog fortrinnsvis fulgt opp med fakturering, som et tilbud for å spare alle parter for unødige ergrelser i rettssystemet.

lht. bransjestandard og Robin Lunds betingelser vil ikke-lisensiert bruk fremtvinge fakturering dobbelt av normal lisens (betaling + moralsk og preventiv oppreisning). Hvis verket heller ikke er kreditert kreatøren, noe som er lovpålagt selv for lisensiert bruk, er normen å også tillegge dobbelt honorar for manglende kreditering. Selv etter faktura er betalt, forutsettes det at bildet krediteres opphavsperson såfremt det er praktisk mulig iht. følgende: http://robinlund.no/kreditering/

Det gjøres oppmerksom på at bruken er behørig dokumentert mht. bevisføring. Å slette bilder i den hensikt å unnlate å betale vil være poengløst.

Hvis noe er uklart, vises det til at fleste temaer og spørsmål vedr. bildetyveri vil være belyst og besvart på nettstedet bildetyveri.no

Eventuell henvendelse vedrørende saken må leveres skriftlig, per brev til foretaksadresse eller e-post: bildetyveri@robinlund.no. (Henvendelser via andre kanaler (som Facebook, Twitter, Instagram, telefon osv.) blir ikke registrert eller besvart).

Når fakturaen er betalt, er bildebruken i orden iht. enbruksbrukslisensen.

Til sist et godt tips: Gjør opp for eller slett alle andre bilder publisert uten ervervet brukslisens, hvert eneste tilfelle er en potensiell anmeldelse eller kostbart krav fra opphavspersonen.

Mvh, Robin Lund (sign.)”

20210606 RobinLund Faktura_004utsnitt


Når Robin Lund får innsigelser og avvisning av fakturaen sin, sender han et nytt, truende brev – ordrett slik:

pdf-ikonHer er utskriftsvennlig variant i pdf

Hei, takk for henvendelsen.
Innsigelsen er nå registrert. I og med innsigelsen må jeg bruke rettssystemet for å få mitt rettmessige oppgjør.

Jeg overlater derfor saken til min juridiske representasjon, som vil føre saken videre på mine vegne. De vil fremme saken direkte for Oslo tingrett i henhold til I åndsverkslovens § 85 om tvungent verneting.

Jeg vil dog anbefale at kravet gjøres opp før jeg rekker å overlate saken til dem, da kostnadene og kravet baller på seg når saken går videre til rettssystemet. Utfallet vil til sist uansett bli et oppgjør og offentlig domfellelse for lovbrudd, da overtredelsen er ubestridelig dokumentert, og rettspraksis i slike saker etablert, ref.:
https://robinlund.no/9628/seier-i-tingretten/
https://ebtblogg.blogspot.com/2019/08/stjal-bilde-til-3300-kr-ma-betale-44000.html
https://robinlund.no/8633/ny-enstemmig-dom-for-bildetyveri/
http://robinlund.no/7912/ny-runde-i-retten/
http://robinlund.no/6734/dommens-dag/
http://robinlund.no/7416/ny-dom-for-brudd-pa-andsverksloven/

Jeg understreker igjen at kravet er helt og holdent legitimt og satt opp i samråd med mine juridiske rådgivere, som er et av landets fremste advokatfirmaer innen immaterialrett.

Jeg anbefaler også å lese informatikkforsker Gisle Hannemyrs skriv om opphavsrett og i denne forbindelse særs kapittelet om tvister:
https://hannemyr.com/faq/legal_dm11.shtml#dpute
og siterer derfra: «[…]i mange tilfelle ser det ut som et selskap som har misbrukt et bilde, heller vil bruke femti tusen kroner på advokatbistand for å avvise et helt legitimt krav, enn å betale en faktura […].

Jeg gjør til sist oppmerksom på at blant andre har et titalls advokatfirmaer, politiet (i flere politidistrikter), Justis- og beredskapsdepartementet, Domstolene i Norge (tingrett og domstolsadministrasjonen), Den norske dommerforening, et medlem av justiskomiteen på Stortinget og en tidligere justisminister alle fått tilsvarende krav fra undertegnede. Samtlige har måtte gjort opp for seg, som seg hør og bør. Jeg vil tro de har kompetansen til å ta tak i det hvis balansen sto i deres favør.
Mvh, Robin Lund
robinlund.no


Når Robin Lunds brev til de som bestrider fakturakravet ikke virker, sender advokatene brev nummer 3 (Prosessvarsel): Det er ordrett slik:

Ref: 22613-501binghodneland logo

Ansvarlig advokat: Ole Tokvam

URETTMESSIG BRUK AV BILDE – PROSESSVARSEL

Vi bistår fotograf Robin Lund («Fotografen»).

NN  har urettmessig publisert et bilde tatt av Fotografen på sin Facebook-plattform, se Vedlegg 1. 

Fotografen innehar alle rettigheter til fotografiet. Se www.robinlund.no.
Bruken av fotografiet er gjort uten samtykke fra Fotografen og uten at Fotografen er kreditert som opphaver. Dette er i strid med åndsverkslovens § 23, som gir fotografen «enerett til å fremstille eksemplar av det» og «gjøre det tilgjengelig for allmenheten», og er også i strid med åndsverklovens § 5 som gir fotografen «krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier». Alminnelig kreditering i forbindelse med publisering av bilder i sosiale medier og nettsider er å innta fotografens navn i bildeteksten under eller ved siden av bildet (caption). Overtredelse av disse bestemmelsene utløser krav om erstatning etter åndsverkslovens § 81. Ved forsettlig eller grov uaktsom overtredelse gir åndsverklovens § 81 (2) hjemmel til å kreve dobbelt av rimelig vederlag for bruken.

Det vises i den forbindelse til Oslo tingretts dom av 9. februar 2021 (Vedlegg 2). I saken, som stod mellom Fotografen og Studentsamskipnaden i Ås og som gjaldt en tilsvarende situasjon som her, slår retten klart fast at Studentsamskipnaden i Ås’ publisering av Fotografens bilde på Facebook uten avtale utgjorde en ikke-unnskyldelig rettsvillfarelse. Handlemåten kunne karakteriseres som forsettlig, og i det minste grovt uaktsom. Saksøkte i saken ble dømt til å betale dobbelt vederlag i tillegg til tilnærmet fulle sakskostnader etter unntaksregelen i tvisteloven § 10-5 (3). 

På bakgrunn av dette kreves dobbelt av rimelig vederlag for publiseringen av fotografiet uten samtykke. Rimelig vederlag anses i dette tilfellet å være kr. 2 990 ekskl. mva. Til sammenligning er Norsk journalistlags veiledende priser for kjøp av allerede fotografert bilde (engangsbruk) kr. 2 990 per stk. I tillegg kreves kr 2 990 tilsvarende éngangslisensen for brudd på navngivelsesplikten. Det følger av bransjepraksis at erstatning for manglende kreditering skal svare til et gebyr tilsvarende 100 % av kjøpesummen, se blant annet NTB scanpix sine standardvilkår tilgjengelig her: https://www.ntb.no/avtalevilkar-bilder. Tilsvarende følger av Fotografens nettsider.

Beløpet med tillegg av merverdiavgift (totalsum kr. 9 717,50) bes innbetalt til vår klientkonto 8101 06 86946 og merke betalingen med «Robin Lund».

Dersom kravet ikke er betalt innen to uker vil vi anlegge søksmål for Oslo tingrett (jf. åndsverkloven § 85) uten ytterligere varsel. Dette brevet skal anses som prosessvarsel etter tvisteloven § 5-2.

Med hilsen

Bing Hodneland advokatselskap DA

Thea Aurora Sæter Langeland Advokatfullmektig tla@binghodneland.no

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn