Til Årsmøtet vil vi gjøre spesielt oppmerksom på habilitetskrav i ‘Vedtekter Sameiet Dokkbygningen

utdrag fra side 6, §10 Styret, punkt 3:

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i, jf esl. § 59

VEDTEKTENE ble revidert og vedtatt på Sameiets årsmøte 24.04.2019 på bakgrunn av Ikrafttredelse av lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65 (esl.)

 

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Eierseksjonsloven er en norsk lov som regulerer rettsforholdene til seksjonerte eiendommer. Mange eiendommer er i dag seksjonerte. Dette gjelder blant alle boliger som i det daglige omtales som «eierleilighet», «selveierbolig», «selveierleilighet» eller «seksjonsleilighet

 

Noen aktuelle utdrag av dagens Eierseksjonslov 

§ 46.Hvem som kan delta på årsmøtet

Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og til å uttale seg.

Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

§ 48.Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om

a.

et søksmål mot en selv eller ens nærstående

 

b.

ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet

 

c.

et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser

 

d.

pålegg eller krav etter §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Første ledd gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

 

§ 58.Styrets beslutningsmyndighet 

Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

  § 59.Inhabilitet 

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.